Professor


PhD Candidates

Zheng Tianyou
Ma Xiang
Lin Xiaotian
Gao Shuang
Zhao Tong
Liu Xuan
Fan Jianyin
Yuan Lin
Xu Leiyang
Du Yuwei
Gong Gu
Ma Hongxu
Mohamed EL Abdallah

PhDs

Liu Yan
Yan Wenjie
Liu Yipeng
Wu Zhenghua
Li Jia
Lv Cuicui
Zhao Rongqiang
Wu Zhaoju
Li Dan
Mohamed, EL Taher
Wen Ruoshi
Wang Minghua(成果)
Liu Fengshuang(成果)